Program razvoja podeželja logotip Evropska zastava Slovenska zastava Las logotip

Naziv operacije: MODROST PLEMENITI MLADOST

Akronim operacije: MPM

Vlagatelj: Ljudska univerza Ptuj

Partnerji:

Čas trajanja operacije v mesecih: 30 mesecev; september 2020 do februar 2023

Opis aktivnosti operacije:

Namen projekta je opolnomočenje kmetovalcev in potencialnih prevzemnikov kmetij, predvsem mladih, kar bo omogočalo ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju, krepilo zanimanje za ohranjanje kmetijske dejavnosti, nudilo večjo podjetniško iniciativo in boljši izkoristek že obstoječih potencialov. Poseben poudarek je na dvigu rabe lokalnih produktov. Analize stanja so pokazale, da so glavne ovire podeželja neugodna izobrazbena struktura, apatičnost, šibka podjetniška iniciativa in zakoreninjeno tradicionalno konzervativno mišljenje nosilcev kmetijske dejavnosti. Zato bo izobraževanje spodbujalo trajnostni razvoj s poudarkom na ohranjanju in varovanju okolja, večjo lokalno samooskrbo in ozaveščalo o škodljivih učinkih nepravilnega ravnanja z okoljem. Podjetniške vsebine, vključene v program usposabljanja, bodo usmerjene v konkretizacijo poslovnih in podjetniških idej, udeleženci bodo pridobili znanja s področja trženja, registracije podjetja, upravljanja kmetijskega gospodarstva, finančnega in davčnega poslovanja, uspešne komunikacije na trgu, promocije, izkoriščanja primerjalnih prednostih okolja. Ciljna skupina so kmetovalci in potencialni prevzemniki kmetijskih gospodarstev, ki želijo ohraniti dejavnost na podeželju, nimajo pa dovolj informacij in znanj za uspešen nastop na trgu ter premalo samozavesti in samoiniciative za ustvarjanje lastne blagovne znamke s povezovanjem v inovativne podjetniške iniciative. Poudarek je na mladih, saj je starostna struktura nosilcev kmetijskih gospodarstev precej neugodna.

Projekt je razdeljen v dve fazi: prva faza je izrazito izobraževalno-motivacijsko naravnana, v okviru katere bomo usposobili najmanj 8 novih mentorjev/ic z namenom prenosa tradicionalnih veščin, kulinaričnih zapuščin, zanimivih opravil na kmetiji.

Druga faza je namenjena Tradicionalnim dnevom, na katerih bo sodelovala široka lokalna skupnost. Organizirani bodo v obliki kreativnih delavnic, na katerih bodo izobraženi mentorji v skupinah prenašali tradicionalna znanja in veščine, skupaj z udeleženci pa bodo izdelali enega izmed tradicionalnih izdelkov; kulinarika, lokalna obrt, turistični spominki, zanimiva opravila, predstavitev starih orodij. Cilj operacije je, da Tradicionalni dnevi v osmih občinah postanejo zares tradicionalni. Inovativnost in trajnost se tako kažeta v obuditvi tradicionalnih veščin in znanj, prenosu le-teh na mlajše generacije in prepoznavanje možnosti podjetniškega pristopa oziroma trženja novo nastalih izdelkov.

Projekt je nastal na osnovi večletnih izkušenj, katerih podlage so na primer projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019 in v okviru tega 50 urni izobraževalni progam Podjetništvo na podeželju, projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 – 2022, v okviru katerega smo izvajali 120 urni izobraževalni program Usposabljanja za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja ter projekt projekta Narava na krožniku.


Narava na krožniku

Narava na krožniku logotip

Ukrep: M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep: M16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Naslov projekta: NARAVA NA KROŽNIKU

Trajanje projekta: 16. 7. 2018 do 16. 7. 2021

Projektni partnerji:

Opis aktivnosti projekta:

V sklopu projekta se bodo pripravili osnovni pogoji za izvajanje izobraževalnih vsebin na kmetiji, ki so povezane s pridelovanjem in uporabo zdrave hrane. Na kmetiji se bo izvedel del učnega procesa s poudarkom na izobraževanju o okolju in hrani, hkrati pa bo s tem dana možnost kmetu, da prenese svoje bogato znanje in izkušnje širši skupnosti. Določene vsebine se prikažejo praktično (odvisno od letnega časa), določene vsebine pa se prikažejo s filmi, fotografijami, ki nastanejo v času projekta. Prikazal se bo celoten proces potrebnih opravil in del na kmetiji, od priprave zemlje, sajenja, obdelave, žetve in nato predelave žit do našega krožnika. Prikazal se bo celoten proces potrebnih opravil za pridobitev mleka in njegova predelava v različne prehrambne izdelke. Prikazala se bo tradicionalna pridelava, ekološka pridelava in pridelava povrtnin s principi permakulture. S permakulturnim pristopom (film, fotografije, predavanje) bomo prikazali, kako lahko sami, z malo truda, pridelamo zdravo hrano in hkrati zdravo jemo ter razen tega varujemo okolje. Tak način pridelave namreč upošteva naravne zakonitosti varovanja rastlin, izboljševanje rodovitnosti tal z zelenim gnojenjem, kompostiranjem, zastiranjem, sajenjem metuljnic, apnenjem. S permakulturo tudi omilimo težave okoljskih sprememb z ukrepi za zmanjšanje vpliva suše. Vsako leto projekta bomo pripravili eno gomilasto gredo z in brez ovčje volne. Tako bomo praktično prikazali, kako gredo pripraviti in hkrati opazovali, kako rastline sobivajo po načelih permakulture. Ves čas projekta bomo s filmi in fotografijami arhivirali posamezne aktivnosti in faze rasti.

Program razvoja podeželja logotip Evropska zastava

Naziv aktivnosti

Vključitev v podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij, v okviru katerega bomo izvedli naložbo vzdrževanja objektov in ureditev dvorišča oz. cestni priključek na javno infrastrukturo.

Cilji

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

Pričakovani rezultati


Ukrep M10 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Poljedelstvo in zelenjadarstvo;
Posebni traviščni habitati;
Vodni viri;
Visokodebelni travniški sadovnjaki;

V našem primeru gre za kolobarjenje, setev prezimnih posevkov - zimsko ozelenitev, izvajanje analiz vsebnosti dušika, uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev dovoljenih na najožjih vodovarstvenih območjih, gnojenje samo z organskimi gnojili v omejeni količini, košnja ali paša po 1.6. (Haloze), ohranjanju ustrezne oskrbe travniških sadovnjakov in s tem tudi ohranjanju prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter krajine.

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje, prispeva k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter zagotavlja izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Namen: Spodbujanje nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.


Ukrep M13 - Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD)

Cilj: Ohranitev in nadaljnja obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti podeželskih območij in zagotavljanje javnih koristi na območjih s posebnimi omejitvami.

Namen: Ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti na območjih s posebnimi omejitvami, v kateri so prisotni relativno višji stroški in izguba dohodka pri kmetovanju kot v območjih z ugodnimi pridelovalnimi razmerami.


Ime projekta: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji

Projekt LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005) poteka od 1. novembra 2015 do 31. oktobra 2020. Vodilni partner projekta je Zavod RS za varstvo narave, partnerji projekta so Podeželsko razvojno jedro Haloz, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Krajevna skupnost Dobovec in Društvo Gorjanske košenice. Projekt se izvaja s prispevkom LIFE, finančnega instrumenta Evropske skupnosti. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor RS.